Dầu thô đấu tranh để giữ lợi nhuận khi các cuộc đàm phán tài khóa ngừng hoạt động, đồng đô la tăng giá


ForexVua2


TRIỂN VỌNG DẦU THÔ: