AUD / USD Giảm khi Nhà giao dịch Điều chỉnh lại Rủi ro Kích thích Tài chính. Biden dẫn đầu trong cuộc thăm dò


ForexVua2


Bầu cử năm 2020, AUD / USD, Kích thích tài khóa của Hoa Kỳ, Coronavirus, Chênh lệch Biden-Trump - Các điểm trao đổi