Sản xuất ISM của Hoa Kỳ trở lại mở rộng sau khi cô lập


fxleadersSản xuất đã yếu ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu ngay cả trước khi khóa do coronavirus, vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhưng, các khóa đã gửi khu vực này lặn mạnh, như với tất cả các lĩnh vực khác ở hầu hết các quốc gia. Vào tháng 5, tình hình đã được cải thiện phần nào, trong khi báo cáo ngày hôm nay khá tốt, với chỉ số này cho thấy việc sản xuất đã trở lại mở rộng.

Đọc tốt nhưng có việc làm ngày hôm nay và với chỉ số vẫn còn dưới mức 50, đó là một chút thất vọng từ quan điểm đó. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng mới trong sản xuất đang cho thấy sức mạnh mở rộng tốt ở mức thấp.
Nhớ lại rằng chỉ số đo lường sự khác biệt so với tháng trước. Những mức đó thấp hơn nhiều đối với các đơn đặt hàng mới, đặc biệt là vào 31.8 tháng trước. Do đó, khi mở cửa trở lại, bạn sẽ mong đợi sự phục hồi trong các biện pháp như đơn đặt hàng và sản xuất mới.