GBP / USD vẫn chịu áp lực sau khi phát hành GDP yếu của Anh


ForexVua2